direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
ontwerp
NL.IMRO.1708.BVORecreatieterrei-VA01

Artikel 1 Begrippen

1.1 verordening:

de Beheersverordening Recreatieterreinen van de gemeente Steenwijkerland.

1.2 verordeningsgebied:

het gebied waarop deze verordening van toepassing is, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1708.BVORecreatieterrei-VA01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3 besluitvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 besluitsubvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden, aanvullend op de regels als gesteld ten gevolge van een besluitvlak.

1.5 bestaand legaal gebruik:

het (al dan niet aanwezige) gebruik van de gronden en bouwwerken zoals toegestaan conform:

  • a. een in werking getreden bestemmingsplan;
  • b. een omgevingsvergunning voor het gebruik, waaronder wordt verstaan een persoongebonden omgevingsvergunning voor permanente bewoning.
1.6 bestaande legale bouwwerken:

bouwwerken die op het tijdstip van de vaststelling van de verordening:

  • a. aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn gebouwd;
  • b. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen.
1.7 bestaande oppervlakte:

de oppervlaktemaat, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan tot stand is gekomen of tot stand zal komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.8 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.9 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.