direct naar inhoud van Artikel 2 Bouw- en gebruiksregels
ontwerp
NL.IMRO.1708.BVORecreatieterrei-VA01

Artikel 2 Bouw- en gebruiksregels

In het verordeningsgebied gelden de volgende regels:

2.1 bouwen en gebruik

Ten aanzien van het gebruik, het bouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden geldt:

  • a. ter plaatse van het besluitvlak 'Hagenbroekweg' de regeling zoals opgenomen in Bijlage 1 en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in Bijlage 2;
  • b. ter plaatse van het besluitvlak 'Resort de Eese' de regeling zoals opgenomen in Bijlage 3 en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in Bijlage 4;
  • c. ter plaatse van het besluitvlak 'KC van der Wolfpark' de regeling zoals opgenomen in Bijlage 5 en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in Bijlage 6.

2.2 bestaand legaal gebruik

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1 geldt, voor zover het bestaande legale gebruik (bouwen en gebruik) afwijkt van hetgeen in lid 2.1 is geregeld, het volgende:

  • a. de in het verordeningsgebied gelegen gronden en bestaande legale bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande legale gebruik;
  • b. bestaande legale bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie;
2.3 permanente bewoning

Permanente bewoning op basis van het bepaalde in lid 1.5 sub b komt te vervallen wanneer de betreffende omgevingsvergunning vervalt.

2.4 aanvullende regels

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1 geldt het volgende:

  • a. daar waar in de bijlagen 'aanlegvergunning' staat wordt gelezen: 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden';
  • b. daar waar in de bijlagen 'bouwvergunning' staat wordt gelezen: 'omgevingsvergunning voor het bouwen';
  • c. daar waar in de bijlagen 'vrijstelling te verlenen' staat wordt gelezen: 'af te wijken';
  • d. daar waar in de bijlagen 'vrijstelling' staat wordt gelezen: 'afwijking';

Een omgevingsvergunning, vrijstelling of ontheffing die ten tijde van de inwerkingtreding van de beheersverordening is verleend voor een bouw- en/of gebruiksactiviteit waarvoor ingevolge deze regels een omgevingsvergunning voor het afwijken van de beheersverordening is vereist, wordt gelijkgesteld met een dergelijke omgevingsvergunning.